تعرفه طراحی لوگو   Plan A

نوع لوگوتعداد طرحزمان طراحیتعرفه (تومان)
طراحی لوگو نوشتاری ( لوگو تایپ)۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری۹۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو تصویری (نماد)۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری۹۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری)۳ اتود + ویرایش نامحدود
۷ روز کاری۱,۲۰۰,۰۰۰

  -طراحی یکی از اقلام ست اداری  هدیه ما به شما برای انتخاب پلن A

 

تعرفه طراحی لوگو پلن   Plan B

نوع لوگوتعداد طرحزمان طراحیتعرفه (تومان)
طراحی لوگو نوشتاری ( لوگو تایپ)۵ اتود + ویرایش نامحدود
 ۱۵روز کاری۱,۶۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو تصویری (نماد)۵ اتود + ویرایش نامحدود۱۵روز کاری۱,۶۰۰,۰۰۰
طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری)۵ اتود + ویرایش نامحدود۱۵روز کاری۱,۹۰۰,۰۰۰

– پکیج کامل ست اداری هدیه ما به شما برای انتخاب پلنB

 

 – هزینه طراحی لوگو در دو مرحله دریافت می گردد: ۵۰% قبل از شروع طراحی، ۵۰% بعد از ارائه ویرایش اتودهای اولیه و نهایی شدن لوگو.

فهرست