طراحی لوگو کلینیک مهر

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهر زمینه فعالیت:  خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷