طراحی لوگو کارگزاری بیمه سعیدی

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: کارکزاری بیمه سعیدی

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷