طراحی لوگو پرشین میپل

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: پرشین میپل

زمینه فعالیت:  مهاجرتی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸