طراحی لوگو پرتوتابان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص:  شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات

زمینه فعالیت:  شرکت سرمایه گذاری

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۹