طراحی لوگو مائده

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: پارس ماکیان مائده

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۵