طراحی لوگو نوشا

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: نوشا

زمینه فعالیت:  تولید و پخش زعفران

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷