طراحی لوگو مزون درسا

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: مزون درسا

زمینه فعالیت:  مزون لباس

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸