طراحی لوگو شرکت فراتجهیز حفاری کیش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: فرا تجهیز انرژی کیش

زمینه فعالیت:  نفت و گاز

نوع لوگو: لوگو تصویری (نماد)

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲