طراحی لوگو خرد ناب

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: خرد ناب

زمینه فعالیت:  فلسفه، ادبیات فلسفی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶