طراحی لوگو شرکت پرتوزیست پیشرو

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت پرتوزیست پیشرو

زمینه فعالیت:  تجهیزات آزمایشگاهی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۵