طراحی لوگو شرکت سی‌گیت

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: سی‌گیت

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۴