طراحی لوگو شرکت سام خودرو

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: سام خودرو

زمینه فعالیت:  شرکت ليزينگ

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۳