طراحی لوگو شرکت رایاپردازش

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: رایاپردازش

زمینه فعالیت:  نرم افزار

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲