طراحی لوگو شرکت رانا تجارت خاورمیانه

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: رانا تجارت خاورمیانه

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶