طراحی لوگو شرکت بازرگانی لیمیا

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: لیمیا

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶

فهرست