طراحی لوگو سداد

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: سداد

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو تایپ

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱