طراحی لوگو سارا لوجستیک

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: سارلوجستیک

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۹