طراحی لوگو دکتر گلناز شجاعی

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: دکتر گلناز شجاعی

زمینه فعالیت:  متخصص جراحي و درمان ريشه دندان

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶