طراحی لوگو دان

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: شرکت مهندسی دان

زمینه فعالیت:  مهندسی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۷