طراحی لوگو تین تجارت نیک

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: تین تجارت نیک

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸