طراحی لوگو انجمن کاغذ و مقوا

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: انجمن کاغذ و مقوا

زمینه فعالیت:  انجمن کاغذ و مقوا

نوع لوگو: لوگو تصویری (نماد)

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۴