طراحی لوگو افق فراویژن

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص:  افق فراویژن

زمینه فعالیت:  ارائه کننده اتوماسیون اداری و تجهیزات هتل

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۱