طراحی لوگو آپادانا تجارت ایستا

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: آپادانا تجارت ایستا

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲