طراحی لوگو آماد

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: آماد

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۸