طراحی لوگو گلوبال تیام

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: گلوبال تیام

زمینه فعالیت:  بازرگانی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۲