طراحی لوگو نوآوران پلیمر مازندران

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: نوآوران پلیمر مازندران

زمینه فعالیت:  تولید و تقویت کننده مواد پلیمری مهندسی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۵