طراحی لوگو نرم افزار نیما

توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: رایاپردازش (نرم افزار نیما)

زمینه فعالیت:  نرم افزار

نوع لوگو: لوگو تصویری (نماد)

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۳