توضیحات پروژه

نام شرکت/ شخص: مجید زرگریان

زمینه فعالیت:  خراطی

نوع لوگو: لوگو ترکیبی

سال اجرای پروژه: سال ۱۳۹۶