استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۳ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳*۳

استند پاپ آپ ۳در۳ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

 

ابعاد چاپ جنس سازه
۳۴۴٫۹×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
تومان
0
تومان
0
تومان
پاپ آپ 3x3

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۳ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳*۳

استند پاپ آپ ۳در۳ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۳۵۹×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۵ + ۷۵ + ۷۵ + ۶۷)
آلومینیوم + PVC
0
تومان
0
تومان
0
تومان
پاپ آپ 3x3

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۳ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳در۳

استند پاپ آپ ۳*۳ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۳۶۵×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳  ۷۳ + ۷۳ + ۷۳) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
تومان
0
تومان
0
تومان
پاپ آپ 3x3

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳*۳ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳در ۳

استند پاپ آپ ۳*۳ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۳۶۵×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۳ +۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
تومان
0
تومان
0
تومان
پاپ آپ 3x3