استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۲ درجه ۱

استند پاپ آپ منحنی ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۲۷۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۲ درجه ۱

استند پاپ آپ تخت ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۲۷۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰٫۳ + ۷۰٫۳ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ کرو (منحنی) ۳×۲ درجه ۲

استند پاپ آپ منحنی ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ منحنی یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۲۹۲×۲۳۰ سانتی‌متر
(۷۳ + ۷۳ + ۷۳ + ۷۳) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان

استند پاپ آپ فلت (تخت) ۳×۲ درجه ۲

استند پاپ آپ تخت ۳×۲

استند پاپ آپ ۳×۲ تخت یکی از سازه‌های نمایشگاهی پرتابل می‌باشد که نصب و حمل آسان از مزایای این سازه می‌باشد. مناسب برای نمایشگاه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره است.

ابعاد چاپ جنس سازه
۳۴۴×۲۳۰ سانتی‌متر
(۶۷ + ۷۰ + ۷۰ + ۶۷) اندازه هر لت
آلومینیوم + PVC
0
ریال
نتیجه‌ای پیدا نشد.
0
ریال
0
ریال
پاپ آپ 3x3
Google
Instagram
عنوان